Październik 20, 2017

Regulamin

Regulamin Przeglądu Dorobku Kół Naukowych jest możliwy do pobrania tutaj:

 

Regulamin XLIV PDKN

 

Regulamin Przeglądu Dorobku Kół Naukowych

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 1

Postanowienia ogólne

 

1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu są ustalenia dotyczące Przeglądu Dorobku Kół Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, zwanego dalej „Przeglądem”.

1.2 Każdy uczestnik Przeglądu zobowiązuje się do przestrzegania zasad przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

1.3 Numer edycji Przeglądu zamieszczono w Załączniku 1 dołączonym
do Regulaminu.

1.4 Organizatorem Przeglądu, zwanym dalej Organizatorem, jest Koło Naukowe lub Koła Naukowe powołane do tego celu przez Prorektora ds. Dydaktyki SGGW. Organizator lub organizatorzy są wymienieni w Załączniku 1
do Regulaminu.

1.5 W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

– Prorektor ds. Dydaktyki SGGW

– Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych

– Opiekun Koła Naukowego lub opiekunowie Kół Naukowych będących organizatorami Przeglądu

– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego będący członkiem Koła Naukowego lub jednego z Kół Naukowych organizujących Przegląd

– Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego będący członkiem Koła Naukowego lub Kół Naukowych organizujących Przegląd.

1.6 Skład osobowy Komitetu Organizacyjnego zamieszczono w Załączniku 1
do Regulaminu.

1.7 Organem wykonawczym Przeglądu jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

1.8 Termin oraz miejsce odbycia się Przeglądu zamieszczono w Załączniku 1
do Regulaminu.

1.9 Informacje organizacyjne będą zamieszczone na oficjalnej podstronie Przeglądu znajdującej się  na stronie internetowej www.sggw.pl oraz
na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych.

 

2

Warunki uczestnictwa w Przeglądzie

 

2.1 Uczestnikiem Przeglądu może być każdy student studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zrzeszony w kole naukowym zarejestrowanym w Rejestrze Uczelnianych Organizacji Studenckich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

2.2 Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem według wzoru dołączonego do Regulaminu (Załącznik 2).

2.3 Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem należy przesłać drogą mailową na adres wskazany przez Organizatora znajdujący się w Załączniku 1 do Regulaminu oraz dostarczyć Organizatorowi w formie wydruku komputerowego z podpisem Opiekuna Koła w terminie podanym przez Organizatora w załączniku 1 do Regulaminu.

2.4 Przyjęcie zgłoszenia Organizator potwierdza drogą mailową.

2.5 Uczestnik dokonuje zgłoszenia do wybranej przez siebie sekcji spośród udostępnionych przez Organizatora. Lista sekcji zamieszczona jest w
Załączniku1.

2.6 Organizator zastrzega sobie prawo do likwidacji sekcji, modyfikacji sekcji, zmiany jej nazwy czy łączenia dwóch sekcji z koniecznością podania przyczyny.

2.7 Abstrakty i zgłoszenia wymagające poprawy zostaną odesłane na adres nadawcy z prośbą o korektę i uwzględnienie uwag Organizatora. Termin nadsyłania poprawionych abstraktów lub zgłoszeń zamieszony został
w Załączniku 1.

2.8 Udział w Przeglądzie jest nieodpłatny.

2.9 Ostateczna liczba uczestników oraz tytułów prac zostanie zamieszczona
na stronie Przeglądu.

 

3

Wytyczne dotyczące prac

 

3.1 Zgłaszane prace mogą być zgłaszane i prezentowane w formie referatu
lub posteru naukowego.

3.2 Obowiązującym językiem Przeglądu jest język polski.

3.3 Abstrakty powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w Załączniku 2.

3.4 Zgłaszane prace muszą mieć charakter naukowy lub przeglądowy oraz być efektem pracy Koła Naukowego.

3.5 Zgłaszane prace nie mogą być wcześniej publikowane.

3.6 Spełnienie wymogów zawartych w pkt. 3.4 oraz 3.5 Opiekun Koła potwierdza podpisem na formularzu zgłoszeniowym.

3.7 Uczestnik może prezentować jeden referat i jeden poster. Może być również współautorem innych referatów i posterów prezentujących wyniki badań, w których brał udział.

3.8 Maksymalna liczba autorów referatu pozostaje nieokreślona
z zastrzeżeniem, że może być prezentowany maksymalnie przez trzy osoby (prelegentów).

3.9 Maksymalna liczba autorów posteru pozostaje nieokreślona
z zastrzeżeniem, że może być prezentowany przez jedną osobę (prelegenta).

3.10 Prelegenci, których prace zostaną nagrodzone lub wyróżnione otrzymują w dniu Przegląd certyfikat poświadczający zdobycie nagrody lub wyróżnienia.

3.11 Autorzy prac nie będący prelegentami nie otrzymują certyfikatu poświadczającego zdobycie nagrody lub wyróżnienia w dniu Przeglądu. Mogą natomiast zgłosić się do Organizatora po certyfikaty w terminie do dwóch miesięcy od daty Przeglądu.

3.12 Postery wydrukowane w formacie A1 w układzie pionowym należy umieścić w wyznaczonym przez Organizatora miejscu w dniu Przeglądu
do godziny podanej przez Organizatora.

 

4

Czas prezentacji

 

4.1 Czas wygłoszenia referatu jest ograniczony do 10 minut. Dodatkowe
3 minuty zarezerwowane są na dyskusję.

4.2 Za referat trwający dłużej niż 10 minut będą naliczane punkty karne
– 1 punkt za każdą dodatkową minutę.

4.3 Czas na prezentację posteru jest ograniczony do 2 minut. Dodatkowe
2 minuty zarezerwowane są na dyskusję.

4.4 Za prezentację posteru trwającą dłużej niż 2 minuty będą doliczane punkty karne – 1 punkt za każde dodatkowe pół minuty.

 

5

Przyznawanie nagród

 

5.1 Ocena prezentowanych prac zostanie dokonana przez Komisje działające w ramach poszczególnych sekcji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku 3.

5.2 W każdej sekcji przyznawane są 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych wyróżnień i nagród specjalnych.

5.4 W ramach Przeglądu zostanie dokonana klasyfikacja Kół Naukowych w oparciu o sumaryczną liczbę punktów uzyskanych przez Koło Naukowe. Punktacja przyznawana będzie według następujących zasad:

– praca zgłoszona w ramach Przeglądu – 0,5 pkt

– praca wyróżniona w ramach Przeglądu – 3 pkt

– praca nagrodzona w ramach Przeglądu –  5 pkt.

5.5 Trzy Koła Naukowe, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w ramach klasyfikacji Kół Naukowych otrzymują nagrody pieniężne JM Rektora w wysokości:

– 3000 PLN – I Nagroda

– 2000 PLN – II Nagroda

– 1000 PLN – III Nagroda.

5.6 Kwota nagród zostanie doliczona do dotacji na działanie Koła w roku kalendarzowym następującym po Przeglądzie.

 

6

Postanowienia końcowe

 

6.1 Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na zamieszczenie abstraktów swoich prac w książce abstraktów, która zostanie opublikowana na stronie SGGW.

6.2 Uczestnik ma prawo do wycofania swojej pracy z Przeglądu bez podania przyczyny. Należy o tym poinformować Organizatora drogą mailową.

 

Załączniki:

Załącznik 1 Informacje organizacyjne Przeglądu

Załącznik 2 Wzór zgłoszenia i abstraktu

Załącznik 3 Wytyczne oceny prac